Retourzending

Retourzending van producten waarover Afnemer heeft gereclameerd, zijn slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Brouwerij. In geval van retourzending zonder voorafgaande schriftelijke toestemming vindt opslag door Brouwerij voor rekening en risico van Afnemer plaats.

Artikel 20. Statiegeld en retouremballage

20.1 Indien door Brouwerij gebruik wordt gemaakt van retouremballage, gelden de in dit artikel opgenomen specifieke bepalingen in aanvulling op, dan wel in afwijking van, de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen gerelateerde bepalingen.

20.2 Onder retouremballage worden in het kader van deze Algemene Voorwaarden onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende zaken verstaan: de voor meermalig gebruik bestemde fusten, tanks, flessen, kratten, dozen, displays, cilinders, pallets, (rol)containers en andere hulpmiddelen.

20.3 Aan Afnemer worden statiegeld en vergoeding behandeling retouremballage (VBR) in rekening gebracht, conform de door Brouwerij gehanteerde tarieven. In rekening te brengen statiegeld vormt geen vergoeding voor de reële waarde van de retouremballage.

20.4 Brouwerij is en blijft te allen tijde eigenaar van de gebruikte retouremballage. Afnemer verkrijgt nimmer eigendom van de retouremballage, ongeacht betaling van statiegeld en VBR.

20.5 Afnemer is verplicht de retouremballage uitsluitend eenmalig en voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn, te gebruiken. Alle retouremballage dient na gebruik zo spoedig mogelijk en gesorteerd aan Brouwerij te worden geretourneerd. Indien de retouremballage door Afnemer onvoldoende is gesorteerd, is Brouwerij niet gehouden de in rekening gebrachte VBR te restitueren. Indien de retouremballage beschadigd is, is Brouwerij niet gehouden het in rekening gebrachte statiegeld te restitueren.